Usługi >> odbiory UDT

UDT

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 3lutego 2003 roku zmieniającym rodzaj urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wózki jezdniowe podnośnikowe           z mechanicznym napędem podnoszenia z dniem 18 sierpnia 2003 roku objęte zostają dozorem technicznym. (Dz.U. Nr 28 Poz. 240)

 

W związku z objęciem wózków widłowych obowiązkowym Dozorem Technicznym nasza firma i pracownicy uzyskali stosowne uprawnienia do prac konserwatorskich wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Firma Gamadex Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (wózki widłowe), wózkach elektrycznych masztowych (podnośnikowych), reach truck, windy załadowcze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

 

- rejestracja wózka widłowego w UDT (przygotowanie wózka podnośnikowego, sporządzenie dokumentacji, zgłoszenie do badań w UDT,                   
  udział naszego konserwatora przy badaniach),

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji,

- wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UDT wózków widłowych,

- naprawy i remonty wózków widłowych,

- modernizacje wózków - w zakresie posiadanych uprawnień,

- bieżąca współpraca z UDT w zakresie eksploatacji wózków widłowych,

- przeglądy wózków widłowych przez konserwatorów posiadających uprawnienia UDT,

 

Wprowadzony przepis nakłada na użytkownika obowiązek zgłoszenia i zarejestrowania wózków widłowych w  odpowiednim Urzędzie Dozoru technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą. Nowo zakupione wózki mogą być dopuszczone do ruchu po uprzedniej rejestracji i odbiorze technicznym przez UDT w miejscu użytkowania.

 

Naklejka umieszczana na dozorowanych przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego urządzeniach jest informacją dla użytkowników  o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania i terminie następnego obowiązkowego badania technicznego.